4 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31294

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK

SPORLARI VE OYUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a)  Türk dünyası geleneksel sporları olan, aba güreşi, aşık oyunları, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, kuşak güreşi, mangala, mas güreşi, şalvar güreşi, yabusname, yağlı güreş ve okçuluk branşları üzerinde Üniversitenin bulunduğu bölgede çeşitli eğitim çalışmaları ve kurslar düzenlemek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, bu branşlar ile ilgili takımlar kurup bu takımlara sporcu yönlendirmek ve araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

b)  (a) bendinde sayılan branşların dışında kalan ve günümüz dünyasında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sporlarını tespit ederek yeniden uygulanır hale getirmek.

c) Geleneksel Türk sporlarının Üniversite düzeyinde öğretimi konusunda model oluşturmak amacıyla Spor Bilimleri bağlamında çalışmalar yürüterek üniversitelerde Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları ile ilgili bölümlerin kurulmasına zemin hazırlayıcı bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ç) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan beden eğitimi öğretmenlerine yönelik olarak Geleneksel Türk Sporları konulu eğitim faaliyetleri düzenleyerek temel eğitim ve ortaöğretim düzeylerindeki öğrencilerin derslerinde bu konunun işlenir hale getirilmesini sağlamak.

d) Üniversitenin hizmet verdiği Çanakkale’de ve daha sonraki aşamada ise ulusal bazda Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları turnuvaları düzenlemek.

e) Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek, spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları konusunda yurtdışındaki ilgili kuruluşlarla ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile işbirliği yaparak, bilgi alış verişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Geleneksel Spor Kültürü ve Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları ile ilgili araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak ve uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim elemanları tarafından bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, araştırmaların bilimsel ortamda sunulmasında destek sağlamak.

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki beden eğitimi derslerinde Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları konularının işlenmesine olanak sağlamak. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere diğer paydaşlarla ortaklaşa çalışmalar yürüterek model oluşturmak.

c) Çanakkale yöresinde yağlı güreş branşındaki turnuva ve festivallerin paydaşı olmak.

ç) İlk ve orta dereceli okullarda Geleneksel Türk Sporları ve Oyunları festivalleri düzenlemek.

d) Dünya Etnospor Konfederasyonu ile ortak çalışmalar içinde bulunmak.

e) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amacı ile ilgili olarak talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan gerektiğinde Rektör tarafından görevinden alınabilir. Süresi biten Müdür ikinci dönem tekrar görevlendirilebilir.

(2) Rektör tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin düzenli çalışmasını sağlamakla görevlidir ve bu amaçla her türlü tedbiri alır.  Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesinden ve Merkezin geliştirilmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu Toplantısını yönetmek.

c) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı dahil yedi öğretim üyesi/öğretim görevlisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklif edeceği Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, çalışma gruplarını oluşturmak ve bunları organize etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.  Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, alan araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları, çalışma grup başkanı veya bir Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma grupları; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma grup başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma gruplarındaki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma grup elemanının görev süresi Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.