16 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31306

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ENERJİ KAYNAKLARI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/7/2005 tarihli ve 25885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, ilgilileri davet etmek, toplantı gündemini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleri ile ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanlarından üç yıllığına görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları inceleyip onaylamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Müdürün önerisi sonrasında kurulacak çalışma grubunun başkan ve üyelerini belirlemek ve görevlendirmek.

g) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere, yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve alınan kararları Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılabilecek alanlarda Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin tavsiyede bulunmak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harcama yetkilisi

Madde 12 – Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2005

25885