26 Nisan 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28983

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

TIPTA VE D HEKMLNDE UZMANLIK ETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; tp ve di hekimlii alanlarnda uzmanlk eitimi, uzmanlk belgelerinin verilmesi ve Tpta Uzmanlk Kurulunun alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Tpta Uzmanlk Kurulu ile tp ve di hekimlii alanlarnda eitim vermeye yetkili kurum ve uzmanlk eitimi ile ilgili programlar ve kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz crasna Dair Kanun ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 22 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Salk Bakanln,

b) ekirdek eitim mfredat: Uzmanlk eitimi yaplabilmesi iin bir programn uygulamas gereken asgari eitim ve retimi,

c) izelgeler: 1219 sayl Kanunun eki tpta ve di hekimliinde uzmanlk dallar ve eitim srelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayl izelgeleri,

) Donanm: Programn yatak says, eitim ara ve gereleri, tbbi cihazlar gibi fiziki yapsn,

d) DUS: Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Giri Snavn,

e) Eitici: Uzmanlk eitimi verme yetkisine sahip kiileri,

f) Faklte: Tp veya di hekimlii fakltelerini,

g) Genel Mdrlk: Salk Hizmetleri Genel Mdrln,

) Geniletilmi eitim mfredat: Her program iin ekirdek eitim mfredatn da ieren ve o programa zg eitim ve retimi,

h) Kurul: Tpta Uzmanlk Kurulunu,

) Kurum: Programlarn bal olduu kurumlar,

i) Kurum yneticisi: Bakanla bal hastanelerde bahekimi, faklte ve birlikte kullanm olan hastanelerde dekan, Adli Tp Kurumunda Adli Tp Kurumu Bakann,

j) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

k) Program: Bir ya da birden fazla kurum tarafndan ilgili uzmanlk dalnn eitimine ynelik eitim standardn da ieren ekirdek eitim mfredatn karlayacak ekilde yaplandrlm fonksiyonel yapy,

l) Program standard: Bir programn uzmanlk eitimi verebilmesi iin sahip olmas gereken asgari donanm, eitici ve portfy dzeyini gsteren mfredat bileenini,

m) Portfy: Bir programn uzmanlk eitimi iin gereken vaka, ameliyat, tetkik ve dier tbbi i ve ilem eitliliini,

n) Program yneticisi: lgili programdaki eitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eiticiyi,

o) Rotasyon: Uzmanlk rencisinin uzmanlk eitimi sresi ierisinde, kendi dal dnda Kurul tarafndan belirlenen ve tamamlanmas zorunlu olan eitimi,

) TUS: Tpta Uzmanlk Eitimi Giri Snavn,

p) UETS: Uzmanlk Eitimi Takip Sistemini,

r) Uzman: izelgelerde yer alan dallardan birinde uzmanlk eitimini tamamlayarak o dalda sanatn uygulama hakk ve uzmanlk unvann kullanma yetkisi kazanm olanlar,

s) Uzmanlk eitimi: Tp veya di hekimliinde uzman olabilmek iin gereken eitim ve retimi,

) Uzmanlk rencisi: Kurumlarndaki kadro ve pozisyonlar ne olursa olsun bu Ynetmelik hkmlerine gre uzmanlk eitimi gren kiileri,

t) YDUS: Yan Dal Uzmanlk Eitimi Giri Snavn,

u) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Tpta Uzmanlk Kurulu

Kurulun oluumu ve alma esaslar

MADDE 4 (1) Kurul aada belirtilen yelerden oluur:

a) Bakanlk Mstear veya grevlendirecei Mstear Yardmcs, Salk Hizmetleri Genel Mdr ve I. Hukuk Maviri veya grevlendirecei hukuk maviri.

b) Biri di tabibi olmak zere eitim hastanelerinden Bakann seecei be ye.

c) Drt tp fakltesinden birer ve bir di hekimlii fakltesinden bir ye olmak zere YKn seecei be ye.

) Glhane Askeri Tp Fakltesinin seecei bir ye.

d) Trk Tabipleri Birliinin seecei bir ye.

e) Trk Di Hekimleri Birliinin seecei bir ye.

(2) Kurumlar, seecekleri asl ye says kadar yedek ye de belirler.

(3) Kurula seilecek asl ve yedek yelerin uzman olmalar, ayrca en az yllk eitim grevlisi ya da profesr unvanna sahip bulunmalar arttr. yelerin grev sreleri iki yldr. Sresi bitenler yeniden seilebilir.

(4) Kurul, Mstearn daveti zerine ylda en az iki kez toplanr; yelerden en az beinin teklifi ile de olaanst toplanr. Kurula, Mstear veya grevlendirilmi Mstear Yardmcs veya yaplacak ilk toplantda yeler arasndan seilen bakan vekili bakanlk eder.

(5) Kurul, en az dokuz yenin katlm ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylamalarda ekimser oy kullanlamaz. Oylarn eitlii halinde bakann bulunduu taraf ounluu salam saylr. Trk Tabipleri Birlii temsilcisi yalnzca tabiplerle ilgili, Trk Di Hekimleri Birlii temsilcisi de yalnzca di tabipleri ile ilgili konularn grlecei toplantlara katlabilir ve kendi meslek alanlar ile ilgili konularda oy kullanr.

(6) Kuruldaki grmeler gndemdeki sraya gre yaplr. Gndemdeki maddelerin sras Kurul karar ile deitirilebilir. Her ye gndem d bir konunun mzakere edilmesini teklif edebilir. nergeler yazl olarak Kurul bakanna iletilir. Kurul bakan, nergeler hakknda leh ve aleyhte konumak isteyenlere sz verir ve nergenin grlmesini Kurulun onayna sunar. Kurul bakan, ayn konuyu ieren veya benzerlik gsteren nergeleri birletirerek grtrme yetkisine sahiptir.

(7) Kararlar ve varsa kar oylar, karar tarihinden itibaren i gn ierisinde gerekeleri ile birlikte yazlarak imzalanr ve sekretaryaya bildirilir.

(8) Kurul toplantlarna st ste iki kez mazeretsiz olarak katlmayanlarn yelii der.

(9) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr. Sekretarya hizmetlerini yrtmek zere yeterli nitelik ve sayda personel grevlendirilir.

Kurulun grevleri

MADDE 5 (1) Kurulun grevleri unlardr:

a) Kurumlara program temelinde uzmanlk eitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldrlmasna ilikin teklifleri karara balamak.

b) Uzmanlk dallarnn eitim standardn da ieren ekirdek eitim mfredatlarn belirlemek ve ilan etmek.

c) lgili uzmanlk dalnn ekirdek ve geniletilmi eitim mfredatlarna gre uygulama alanlar ile temel grev ve temel yetkilerinin erevesini belirlemek.

) Uzmanlk dallarnn rotasyonlar ve bu rotasyonlarn sreleri hakknda karar vermek.

d) Uzmanlk dallarnn eitim srelerinin te bir oranna kadar arttrlabilmesi hakknda karar vermek.

e) Uzmanlk eitiminin takip ve deerlendirme esaslarn belirlemek.

f) Programlarn uzmanlk eitimi ekirdek ve geniletilmi mfredat ve eitim standartlarna uygunluunu takip etmek.

g) Yaplan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptrmak, denetimler sonucunda dzenlenen raporlar karara balamak.

) Uzmanlk eitimini bitirme snav jrilerinin seim ltlerini belirlemek.

h) Yurt dndaki uzmanlk eitimi veren kurumlarn tannmlk listesini yapmak ve bu listeyi gncellemek.

) Yabanc lkelerde uzmanlk eitimi yapanlarn bilimsel deerlendirmesinin yaplabilecei kurumlar belirlemek.

i) Yeni uzmanlk dallarnn ihdas edilmesi ile ilgili gr bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacaklarn bavuru ltlerini belirlemek ve bu konudaki bavurular karara balamak.

j) Sertifikalar Bakanlka tescil edilecek olan ve uzmanlara ynelik olan sertifikal eitim programlar ile ilgili gr vermek.

k) Uzmanlk eitimi ve uzman insan gc ile ilgili gr vermek, uzmanlk eitimine giri snavlarnda programlara ait kontenjanlar programlarn eitim kapasitesi ve imknlarn gz nnde bulundurarak lke ihtiyacna gre belirlemek.

l) Grev alanyla ilgili konularda almalar yapmak ve gr hazrlamak zere, grev sresini ve ye saysn belirledii geici komisyonlar kurmak.

m) Ayn kurum iinde veya birden fazla kurum arasnda yaplacak protokol ile oluturulacak programlar iin protokol oluturma prensiplerini belirlemek.

Grevi sona eren kurul yelerinin yenilenmesi

MADDE 6 (1) Bakanlk, Kurul yelerinin grev sresinin bitiminden en az ay ncesinde 4 nc maddede belirtilen kurumlardan asl ve yedek yelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seecekleri asl ve yedek yelerin kimlik ve iletiim bilgilerini kendilerine tebli edilen tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrlan veya yelii den yenin yerine, geri kalan sreyi tamamlamak zere ayn kurumun birinci sradaki yedek yesi grev yapar. Boalan yedek yelik yerine ilgili kurum en ge bir ay iinde yeni bir yeyi Bakanla bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle asl ve yedek yeliin boald durumlarda, bir ay ierisinde Bakanla bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili yelii o dnem iin der ve almalarda dikkate alnmaz.

NC BLM

Programlar, Eiticiler ve Uzmanlk rencileri

Akademik kurullar

MADDE 7 (1) Kurum; eitim-retim, uygulama ve aratrma faaliyetlerinin deerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliinin salanmas iin tabi olduu mevzuat erevesinde uzmanlk eitimini dzenleme ve koordine etme grevini kendi akademik kurullarnca yapar.

Program

MADDE 8 (1) Programlardaki eitim, Kurul tarafndan ilan edilen ve eitim standartlarn da ieren ekirdek mfredat karlayacak ekilde olmak zorundadr.

(2) Program yneticisi;

a) niversitelere ve Glhane Askeri Tp Akademisine bal uzmanlk ana dallarndaki programlarda anabilim dal bakan, uzmanlk yan dallarndaki programlarda bilim dal bakan,

b) Eitim ve aratrma hastanelerinde ilgili daln eitim sorumlusu,

c) Birlikte kullanm protokol ile alan Bakanlk hastanelerinde tp fakltesi anabilim/bilim dal bakanlar,

) Adli Tp Kurumunda kurum bakan,

olur. Program yneticisi ilgili dalda eitici olmak zorundadr; anabilim veya bilim dal bakan veya eitim ve aratrma hastanelerindeki eitim sorumlusu ilgili dalda uzmanlk eiticisi niteliini haiz deilse, o dalda baka bir eitici kurum yneticisi tarafndan program yneticisi olarak belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katlmyla oluan programlarda program yneticisi kurumlar arasnda yaplan protokol ile belirlenir.

(4) Kurum tarafndan ilgili uzmanlk eitimine giri snav ncesinde uzmanlk rencisi talep edilirken her bir program iin eitici, donanm ve portfy bakmndan bilgisi, mevcut uzmanlk rencisi says, program yneticisi ve uygulanmakta olan mfredat Kurula bildirilir.

(5) Birden fazla bal ana dal olan yan dallarda eitim vermek amacyla oluturulacak programlar iin program oluturma ve uzmanlk rencisi talep etme usul ve esaslar Kurulca alnan karar erevesinde belirlenir.

Programlarn denetimi

MADDE 9 (1) Programlar ekirdek eitim mfredatlar ve standartlarna uygunluklar ynnden Kurul tarafndan ya da 5 inci maddenin birinci fkrasnn (l) bendi uyarnca oluturulan komisyonlarca, en az be ylda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dnda kurumlar eitim verilen programlaryla ilgili zdeerlendirmelerini yllk olarak UETS zerinden Kurula sunarlar. zdeerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafndan ncelikle denetlenir. zdeerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programlar belirlenen eksiklikleri 6 ay iinde tamamlamak zorundadr. zdeerlendirmede eksiklik saptanan yerler iin uzmanlk rencisi kontenjan planlamas o yl iin yaplmaz.

(2) Denetimlerden nce program tarafndan 17 nci maddenin ikinci fkrasnn (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve denetleme sonrasnda denetleme komisyonu tarafndan hazrlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hatalarn giderilmesi iin Kurul tarafndan programlara uyar yazs gnderilir. Bu yazda; eksiklik ve hatann tanm, bunlarn giderilmesi iin alnmas gereken nlemler ile verilen sre belirtilir. Verilen sre iinde eksiklik ve hatalarn giderilmemesi halinde programn eitim yetkisi kaldrlr.

(4) Eitim yetkisi kaldrlan programlar eksikliklerini gidererek eitim yetkisini almak iin yeniden bavurabilir.

Eitici

MADDE 10 (1) Adl Tp Kurumu dndaki kurumlarda uzmanlk eitimi, ilgili dalda uzman olup profesr, doent, yardmc doent unvanna sahip olanlar ile eitim grevlisi veya baasistanlar tarafndan verilir. Yardmc doent ve baasistanlarn uzmanlk eitimi verebilmeleri iin bu kadrolarda bir yl alm olmalar arttr.

(2) Eitici olmayan yardmc doent ile baasistanlar ve uzmanlar ile ilgili alanda uzman olmayan retim yeleri ve retim grevlileri, eiticiler nezaretinde uzmanlk eitiminde grev alr.

(3) Adl Tp Kurumunda uzmanlk eitimi, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayl Adl Tp Kurumu Kanununda belirtilen ihtisas kurulu bakanlar ile en az yl sreyle ihtisas kurullarnda yelik yapm adl tp uzmanlar tarafndan verilir.

Uzmanlk rencisi

MADDE 11 (1) Uzmanlk rencisi; kurumlarndaki kadro unvan ne olursa olsun, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde programlarda uzmanlk eitimi gren, aratrma ve uygulama yapan kiilerdir.

(2) Programlara yerletirilen uzmanlk rencilerinin istihdam ekli, kurumlarnn zel mevzuat hkmlerine tabidir.

(3) Uzmanlk rencisi muayenehane aamaz, uzmanlk eitiminin gerektirdii durumlar dnda aylkl veya aylksz hibir ite alamaz, bu ekilde alt tespit edilen uzmanlk rencisinin ilgili eitim kurumunca iliii kesilir.

(4) Uzmanlk rencileri, uzmanlk eitimi uygulamasndan saylmayan ilerde grevlendirilemez.

(5) Uzmanlk rencilerinin nbet uygulamas gnde birden daha sk olmayacak ekilde dzenlenir.

(6) Uzmanlk rencisinin programlarda, kurul tarafndan belirlenmi mfredat ve standartlarda verilmesinin salanmasn isteme hakk vardr. Nbet, alma ve eitim odalar gibi eitsel ve sosyal gereksinimleri karlayan altyap ve dier standartlar kurumca salanr.

(7) Uzmanlk rencisi, programda bulunan btn eiticilerin gzetim ve denetiminde aratrma ve eitim almalarnda ve salk hizmeti sunumunda grev alr, deontolojik ve etik kurallara uyar.

DRDNC BLM

Uzmanlk Eitimi

Uzmanlk eitimine giri snavlar

MADDE 12 (1) TUS ylda en az iki defa, DUS ve YDUS ylda en az bir defa olmak zere SYM tarafndan yarma esasna dayanan mesleki bilgi snav eklinde yaplr.

(2) TUSa tabip, eczac, kimyager ve veterinerler; DUSa di tabipleri bavurabilir. Bu snavlara girebilmek iin adayn snavlara bavuru srasnda mesleini yapmaya yetkili olmas art aranr. YDUSa bavurmak iin snav yaplacak ana dalda uzman unvann alm olmak arttr. Trk Silahl Kuvvetleri mensuplar iin zel mevzuatndaki hkmler sakldr.

(3) TUS ve DUS sonucuna gre yerletirilme ileminin yaplabilmesi iin yabanc dil yeterlilii aranr. Yabanc dil yeterlilii iin ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlk tarafndan yaplan ya da yaptrlan snavdan veya SYM tarafndan yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda yz zerinden en az elli puan alm olmak ya da SYM tarafndan bu puana denk kabul edilen uluslararas geerlilii bulunan bir belgeye sahip olmak arttr. Yabanc dil snav sonular snav tarihinden itibaren be yl sre ile geerlidir. Be yllk srenin sona erdii tarihin hesabnda mesleki bilgi snavna bavuru tarihi dikkate alnr.

(4) Kurumlar, her snav dnemi iin almasn istedikleri uzmanlk rencisi kontenjanlarn bal olduklar st kurumlar aracl ile Bakanla bildirir. Bakanlk, Kurulun grn alarak kontenjanlar kurum ve program ad belirtmek suretiyle SYMye bildirir. Birden fazla bal ana dal olan yan dallarda uzmanlk rencisi kontenjanlar, hangi bal ana dal veya dallardan uzmanlk rencisi alnaca belirtilerek ilan edilir.

(5) SYM her snav ve yerletirme dnemi iin ilemleri ayrntl olarak aklayan bir klavuz hazrlayp yaymlar.

(6) Uzmanlk eitimini ksa sreli olarak yapabilecekleri 1219 sayl Kanunun ekinde yer alan tpta ve di hekimliinde uzmanlk dallar ve eitim srelerine dair ek-1 sayl izelgede belirtilmi olan uzmanlar arasndan TUS ile veya kontenjan ald takdirde uzman olduklar alanlarda yaplan YDUS ile ana dalda uzmanlk rencisi alnr.

Uzmanlk eitimine giri snavlarnn sonular, yerletirme ve uzmanlk eitimine balama

MADDE 13 (1) Uzmanlk rencisi aday izelgelerde belirtilen uzmanlk dallarnda eitim veren programlara SYM tarafndan yerletirilir.

(2) Eczac, kimyager ve veterinerler sadece tbbi biyokimya veya tbbi mikrobiyoloji ana dallarnda uzmanlk eitimi veren programlara kendileri iin kontenjan ald takdirde yerletirilebilirler.

(3) Aadaki hallerde yerletirmeye esas mesleki bilgi puan % 2 orannda drlr:

a) Uzmanlk eitimine devam etmekte iken snava girildiinde.

b) Uzmanlk eitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarn takip eden ilk snavda.

c) Bir uzmanlk programna yerletirildii halde eitime balamayanlarn takip eden ilk snavda.

(4) Mesleki bilgi snav puannda eitlik olmas halinde seimi yaplan uzmanlk daln daha st tercihinde gsterene ncelik verilir, bu durumda da eitliin bozulmamas halinde doum tarihi daha yeni olan adaya ncelik verilir.

(5) Yerletirme sonular SYM tarafndan ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. SYM tarafndan yaplan ilan kanuni tebligat yerine geer.

(6) SYM tarafndan yerletirilenler, uzmanlk eitimine balatlmak zere gereken ilemlerin yaplmas iin sonularn ilan tarihinden itibaren on i gn ierisinde ilgili kuruma bavurur. Uzmanlk eitimine atama ve greve balama ilemleri krkbe gn iinde tamamlanr. Uzmanlk eitimine balamasna mani ve kabul edilebilir kanuni gerekeleri olmakszn grevine balamayanlarn atamalar iptal edilir.

(7) Adaylarn tercih etmemesi, adaylarn yerletirilmesine ramen durumlarnn atanmaya uygun olmamas veya yerletirilmesi yaplan adaylarn bavuru sresi iinde bavurmamas nedeniyle bo kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafndan bavuru sresinin sona ermesinden itibaren on i gn iinde SYM'ye bildirilir. SYM tarafndan ilgili snav dneminde bir defaya mahsus olmak zere otuz gn iinde ek yerletirme yaplr.

(8) SYM tarafndan programlara yerletirilenlerin atamas kurumlarn kendi mevzuatnca program yneticisinin bulunduu birime gre yaplr.

(9) Yerletirildikleri kurumun atama artlarn tamakszn snava girip bir programa yerletirilmi olanlar uzmanlk eitimine balatlmazlar. artlardan herhangi birini tamad sonradan anlalanlar ile uzmanlk eitimi srasnda bu artlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlk eitimine son verilir.

Yabanc uyruklularn uzmanlk eitimi

MADDE 14 (1) Yabanc uyruklular;

a) Kurumlarda yabanc uyruklulara ayrlan kontenjan bulunmas,

b) Ana dal uzmanlk eitimi yapmak iin Trkiyedeki tp veya di hekimlii fakltelerinin birinden mezun olunmas veya yabanc lkelerdeki bu fakltelerin birinden mezun olup YKten denklik belgesi alnm olmas; yan dal uzmanlk eitimi yapmak iin Trkiyedeki uzmanlk eitimi veren kurumlardan uzmanlk belgesi alnm olunmas veya 23, 24 ve 25 inci maddeler erevesinde Bakanlka verilmi bir denklik belgesine sahip olunmas,

c) Trkiyede uzmanlk eitimi yapmalarna engel hallerinin bulunmamas,

) Trkiyede ikametlerine izin verilmi olmas,

d) Uzmanlk eitimi sresince kendilerine burs verileceini veya Trkiyedeki giderlerinin karlanacan belirten bir belgenin sunulmas,

e) Uzmanlk eitimine giri snavlarnda ilgili programa yerletirilmi olunmas,

kaydyla uzmanlk eitimine kabul edilir.

(2) Yabanc uyruklular ayrca mesleki konular izleyebilecek derecede Trke bildiklerini lmek amacyla Kurulun belirleyecei bir kurulu tarafndan yaplan Trke dil bilgisi snavnda baarl olduklarna dair belgeleri, uzmanlk eitimine baladklar tarihten itibaren en ge bir yl ierisinde sunmak zorundadr. Aksi takdirde bu kiilerin uzmanlk rencilii ile iliikleri kesilir. Trkiyedeki tp ve di hekimlii fakltelerinin Trke blmlerinden mezun olanlarda, Trke dil bilgisi baar belgesi aranmaz.

(3) Usulne gre yrrle konulan uluslararas antlamalarla yabanc lkelere ayrlan kontenjanlar hari olmak zere, uzmanlk eitimi yapmak isteyen yabanc uyruklulara, uzmanlk rencilii kontenjanlarnn %10una kadar ilave kontenjan ayrlabilir.

(4) Trkiyede yabanc uyruklu olarak uzmanlk eitimi grmekte iken Trk uyruuna geenlerin uzmanlk eitimi, eitime baladklar statde devam eder.

Bakanlka grevlendirme yoluyla uzmanlk eitimi yaptrlmas

MADDE 15 (1) Bakanlka gerek grlen uzmanlk dallarnda, 663 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 56 nc maddesi erevesinde kadrolar Bakanlk veya bal kurulularnda kalmak kaydyla tpta ve di hekimliinde uzmanlk eitimi mevzuatna gre dier kamu kurum ve kurulularnda bu kurum ve kurulularla mutabakat salanarak uzmanlk eitimine giri snavlarnda uzmanlk rencisi kontenjan ilan edilip eitim yaptrlabilir.

Uzmanlk eitiminde devamllk, kurum ve dal deitirme

MADDE 16 (1) Bu maddede belirtilen haller dnda uzmanlk eitiminin kesintisiz srdrlmesi arttr.

(2) Askerlik hizmeti, doum sonras cretsiz izin ve dier mcbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eitime ara verenler veya kendi istei veya fiiline bal olarak uzmanlk eitimi sona erenler ayn programa devam edemez.

(3) Uzmanlk eitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlk eitimine giri snavnda baarl olanlar ile uzmanlk eitimini bitirmeden ayrldktan sonra en ge bir yl iinde yeniden snava girerek baarl olan uzmanlk rencilerinden;

a) Uzmanlk eitim dal deienlerin nceki uzmanlk eitiminde geen eitim sreleri, yeni balayacaklar uzmanlk eitimi sresinden saylmaz. Ancak dallar deien uzmanlk rencilerinin, nceki uzmanlk eitimine ait sreleri ve rotasyonlar yeni uzmanlk eitimi dalndaki eitim mfredatnda da yer alyor ise, yeni baladklar kurumdaki program yneticisi ve akademik kurulca kabul edildii takdirde ve ekilde uzmanlk eitiminin sre ve rotasyonlarndan saylr.

b) Uzmanlk eitim daln deitirmeksizin program deitirenlerin yeni balayacaklar kurumdaki program yneticisi ve akademik kurulca kabul edildii takdirde ve ekilde, nceki uzmanlk eitiminde geen sreler, uzmanlk eitiminin sre ve rotasyonlarndan saylr.

(4) Uzmanlk rencilerinin uzmanlk eitimlerini yerletirildikleri programda tamamlamalar esastr. Ancak;

a) Programda hastalk, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eitici kalmad veya programn sahip olmas gereken asgari nitelik ve standartlar kaybettii hallerde, programdaki uzmanlk rencileri uygun bir programda eitim almak veya rotasyon yapmak zere kurumlar tarafndan alt aya kadar grevlendirilirler. Bu grevlendirmenin yaplmad hallerde Kurul tarafndan alt aya kadar re'sen grevlendirme yaplabilir. Bu grevlendirme sresi ierisinde ilgili programda eitici istihdam edilemedii veya eitime engel olan durumun ortadan kaldrlamad hallerde programlardaki uzmanlk rencisi Kurulun tespit edecei programa, programn bal olduu kurumun mevzuatna uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlk eitimine balandktan sonra ortaya kan (1) numaral alt bentte aklanan e durumu ve (2) numaral alt bentte aklanan salk durumu mazeretlerinden dolay eitimlerine baka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri kurumlar aracl ile Kurula gnderir. Kurul dorudan doruya veya 5 inci maddenin birinci fkrasnn (l) bendi uyarnca oluturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geerli grlenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlk eitimine giri snavnda alm olduu puann, gei yaplmak istenen programn ayn dnemindeki snav taban puanna eit veya bu puandan fazla olmas arttr. O dnemde ilgili program iin kontenjan almamsa ilgili programn uzmanlk rencisi ald son snav taban puan ortalamas, bu yoksa son iki snav taban puan ortalamas, bu da yoksa son snav taban puan esas alnr. Gei yaplmak istenen programa daha nce hi uzmanlk rencisi alnmam ise puan kriteri aranmaz. Bu artlar tayanlarn nakilleri ilgili mevzuatna gre yaplr.

1) E durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlk rencileri; einin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayl Devlet Personel Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname kapsamna giren bir kurum veya kuruluta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4 nc maddesinin (B) ve (C) fkralar ile geici pozisyonlar hari olmak zere memur kadrosunda veya dier personel kanunlarna tabi olarak altn ve eitim ald ilde einin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadn belgelemesi halinde, einin grevli olduu ildeki uzmanlk eitimini alabilecei kuruma, byle bir kurum yoksa en yakn ile nakledilebilir. Elerden ikisinin de uzmanlk rencisi olmas halinde kurumlarn kadro ve eitim kapasitesi ve elerin tercihleri gz nne alnarak uygun yerde aile birlii salanr.

2) Salk durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlk rencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla ykml olduu e, anne, baba veya ocuklarndan birinin ortaya kan hastalnn o ilde tedavisinin mmkn olmadn veya grev yerinin deimemesi halinde bu kiilerin hayatnn tehlikeye gireceini salk kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yaplabilecei bir salk kurumunun bulunduu veya kiinin salnn olumsuz etkilenmeyecei bir ildeki ilgili uzmanlk eitiminin verildii kuruma nakledilebilir. lgili kiilerin salk kurulu raporlarn Bakanln eitim ve aratrma hastaneleri ya da Devlet niversitelerinin uygulama ve aratrma merkezlerinden almalar zorunludur. Kurul, salk raporlarn gerekli grd hallerde teyit iin hakem hastaneye gnderebilir.

c) 17 nci maddede tarif edilen UETSde st ste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlk rencisinin program Kurulca deitirilir. Yeni eitim programnda da st ste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlk rencisinin hizmet sresi ne olursa olsun uzmanlk renciliiyle ilikisi kesilir. Tekrar uzmanlk eitimine giri snavna girip uzmanlk eitimine balayanlar hakknda nc fkra hkmlerine gre ilem yaplr.

) Uzmanlk eitimine balandktan sonra herhangi bir mazeret gzetmeksizin eitimlerine baka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aadaki artlar haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydyla ilgili mevzuat erevesinde atamaya yetkili makam tarafndan geileri yaplr:

1) Gei yaplmak istenen kurumun kabuln gsterir belge alnm olmas.

2) Halen eitim grlen kurumun onaynn alnm olmas.

3) Gei yaplmak istenilen kurumun kadro durumunun uygun olmas.

4) lgili uzmanlk rencisinin uzmanlk eitimine giri snavnda alm olduu puann, gei yapmak istedii programn ayn dnemindeki snav taban puanna eit veya bu puandan fazla olmas. O dnemde ilgili program iin kadro almamsa ilgili programn uzmanlk rencisi ald son snav puan ortalamas, bu yoksa son iki snav puan ortalamas bu da yoksa son snav taban puan esas alnr. Gei yaplmak istenen programa daha nce hi uzmanlk rencisi alnmam ise gei ilemi yaplmaz.

Uzmanlk eitiminin takibi ve deerlendirilmesi

MADDE 17 (1) Eitim kurumlar, program yneticisi koordinasyonunda yeni balayan uzmanlk rencisine, kuruma adaptasyon iin kurumu tantc bilgiler verir, kanuni sorumluluklar, mesleki geliimi, iletiim ve deontoloji ile ilgili uyum programlar dzenler.

(2) Uzmanlk eitiminin takibi ve deerlendirilmesi Bakanlk tarafndan elektronik a ortam kullanlarak kurulan UETS erevesinde yaplr. UETS aadaki unsurlardan oluur:

a) ekirdek eitim mfredat: Uzmanlk eitimi ihtiyalarnn deerlendirme sonularna dayanr. Belirlenen ihtiyalar karlayacak ama ve hedefler ile bunlar gerekletirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandrmaya ynelik eitim etkinliklerini ierir. Kurul tarafndan hazrlanr ya da hazrlattrlr ve ihtiya duyulduunda gncellenerek UETSde ilan edilir.

b) Geniletilmi eitim mfredat: Programlar tarafndan ekirdek eitim mfredatn da kapsayacak ekilde hazrlanr, yllk olarak gncellenir, Kurula bildirilir ve UETSde ilan edilir.

c) Uzmanlk eitimi karnesi: Program, eitime balayan her uzmanlk rencisi iin UETS iinde geniletilmi eitim mfredatna uygun bir karne oluturur. Karne ieriindeki eitim ve uygulamalarn ekirdek eitim mfredatna ait olan ksmnn uzmanlk eitimi sresi ierisinde tamamlanmas zorunludur. Bu karneye uzmanlk rencisinin eitim srecinde ulat yetkinlik dzeyleri eiticiler tarafndan ilenir. Eitim karnesi program yneticisi tarafndan alt ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler sresi iinde tamamlattrlr. Uzmanlk eitimini tamamlayanlara kurum tarafndan eitim karnesinin onayl bir rnei verilir. Karneler UETS iinde uzmanlk eitimini tamamlayanlara ayrlan ariv ksmnda saklanmaya devam edilir.

) Program yneticisi kanaati: Program yneticisi alt aylk dnemler halinde uzmanlk rencisinin greve ballk, alma, aratrma ve ynetme yetenei ile meslek ahlak hakkndaki gr ve kanaatini UETSye kaydeder ve kurum yneticisi tarafndan onaylanr. Uzmanlk eitiminin alt aylk deerlendirme dneminin birden fazla program yneticisi yannda gemesi halinde, bu kayd yannda en fazla sre geirilen programn yneticisi yapar. Bu deerlendirme sonucunda olumsuz gr ve kanaat notu alanlar kurum yneticisi tarafndan yazl olarak uyarlr. st ste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlk rencisinin bu durumu Kurula bildirilir.

d) Tez almasnn takibi: Tez almas, tez danman tarafndan ayda bir deerlendirilir ve UETSde ilgili ksma ilenir.

e) Uzmanlk rencisi kanaati: Uzmanlk rencileri verilen eitimi ve eiticileri yllk olarak nitelik ve nicelik asndan deerlendirir ve UETSye kaydeder. Bu deerlendirme, eitimin niteliini ve eiticilerin bilgi, beceri ve davranlarn kapsar. Kurum yneticileri, bu deerlendirmelerin akademik kurulda grlmesini salar.

f) Uzmanlk eitimi sre takibi: Uzmanlk eitiminden saylmayan srelerin takip edilebilmesi amacyla kurum yneticisi uzmanlk rencisinin bu srelerinin UETSdeki ilgili alana ilenmesini salar.

g) Denetim formu: Kurum ve programlarn denetiminde kullanlan formlar Kurul tarafndan hazrlanr ve uzmanlk eitimi takip sistemi iinde ayrlm yerde yaymlanr.

) Uzmanlk eitimi yeterlilik sistemi: Eitim yeterlilii ve kapasitesinin hesaplanabilmesi iin her kurum programlarnn eitici ve portfy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program iin uzmanlk rencisi kontenjan talebinin oluturulmasn salar.

Uzmanlk ana ve yan dallar ile eitim sreleri ve rotasyonlar

MADDE 18 (1) Uzmanlk ana ve yan dallar ile eitim sreleri 1219 sayl Kanunun ekinde yer alan tpta ve di hekimliinde uzmanlk dallar ve eitim srelerine dair ek-1, ek-2 ve ek-3 sayl izelgelerde belirtildii ekildedir. Eitim sreleri Bakanlka Kurul karar zerine te bir oranna kadar arttrlabilir.

(2) Senelik izin ve bilimsel ierikli toplantlar iin verilen izin sreleri hari olmak zere, uzmanlk eitiminde fiilen gemeyen sreler uzmanlk eitimi sresinden saylmaz.

(3) Eitim sreleri ve rotasyonlarn uzmanlk rencisinin yerletirildii programn bulunduu kurumda tamamlattrlmas esastr. Eitime kabul belgesi salayan uzmanlk rencilerine program yneticisinin ve yetkili klnan akademik kurullarn uygun gr alnarak yurt iinde veya yurt dnda baka kurumlarda uzmanlk eitimi almas iin tabi olduklar mevzuata gre bir yla kadar izin verilebilir. Kurum ierisinde yaplamayan rotasyonlar bu sreden saylmaz. Eitimin yurt dnda yaplmas sebebiyle mfredatn ve rotasyonlarn tamamlanamad durumlarda akademik kurullarca yurt dnda geen sreyi amamak zere uygun grlen sre uzmanlk eitimi sresine eklenir.

(4) Kurul tarafndan belirlenip ilan edilen tamamlanmas zorunlu rotasyon eitimleri sreleri tamamlandnda o rotasyon ile ulalmas istenilen hedeflere ulalp ulalmad ynnden rotasyon eitimini veren eiticiler tarafndan UETS zerinden deerlendirilir. stenilen hedeflere ulald hallerde rotasyon eitiminde yeterlilik elde edilmi olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eitimi tekrarlanr ve bu sre uzmanlk eitimi sresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eitiminde de yetersizlik durumunda ilk iki kurum dnda bir kurumda rotasyon eitimi son kez tekrarlanr ve sresi uzmanlk eitimi sresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlk rencisinin uzmanlk rencilii ile iliii kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlk eitimine giri snavna girip uzmanlk eitimine balayanlar hakknda 16 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr.

(5) 16 nc maddenin drdnc fkras hkmleri erevesinde olumsuz kanaat notu ald iin program Kurulca deitirilen uzmanlk rencisinin eitim sresine bir yl eklenir.

(6) Uzmanlk rencileri, uzmanlk eitimlerinde yapmak zorunda olduklar rotasyon alanlarnn uzman iseler o rotasyonlar yapm saylrlar.

Uzmanlk rencilerinin uzmanlk tezi ve deerlendirilmesi

MADDE 19 (1) Uzmanlk rencisinin ana dalda uzmanlk eitimi bitirme snavna girebilmesi iin tez hazrlamas zorunludur.

(2) Uzmanlk eitimi sresinin ilk yars iinde uzmanlk rencisine bir tez konusu ve tez danman belirlenir.

(3) Tez, en ge uzmanlk eitimi sresinin bitiminden ay ncesinde asl yelerinden en az biri kurum dndan belirlenen ve en az asl iki yedek yeden oluan jriye sunulmak zere program yneticisine teslim edilir.

(4) Jri en ge bir ay ierisinde uzmanlk rencisinin tez savunmasn da alarak tezi inceler ve sonucunu yazl ve gerekeli olarak uzmanlk rencisi ile program yneticisine bildirir.

(5) Jri tez almasn yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanmas ve gerekli dzeltmelerin yaplmas iin uzmanlk rencisine alt aylk ek bir sre verir. Bu srenin uzmanlk eitimini aan ksm uzmanlk eitimi sresine eklenir.

(6) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlk rencisinin uzmanlk rencilii ile iliii kesilir. liii kesilen uzmanlk rencisi iki yl iinde uzman aday olarak ayn kurumda tezini ya da uygun grlen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu sre iinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adaynn uzmanlk eitimi ile iliii kesilir. Bu ekilde iliii kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlk eitimi giri snavna gre uzmanlk eitimine balayanlar hakknda 16 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr.

(7) Tez jrisinin tekili, danman tayini, tez srecinin izlenmesi ve tezin deerlendirmesine ynelik prensipler Kurulca karara balanr.

Uzmanlk eitimini bitirme snav

MADDE 20 (1) Tezi kabul edilen, uzmanlk eitimi sresini ve rotasyonlarn baaryla tamamlayan, uzmanlk eitimi karnesinin ekirdek eitim mfredatn belirleyen ksmnn tamamland ilgili program yneticisi tarafndan onaylanan uzmanlk rencisi, uzmanlk eitimini bitirme snavna girmeye hak kazanr. Bu durum onbe gn ierisinde snav jrileri, snav yeri ve tarihi belirlenmek zere fakltelerde ve Bakanla bal salk tesisleri ve niversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanld durumlarda dekanla, Adli Tp Kurumunda kurum bakanlna, eitim ve aratrma hastanelerinde Bakanla veya Bakanln yetki devri yapt birime, UETSye kaydedilmek suretiyle bildirilir ve ilemleri tamam olanlar snava alnr. Uzmanlk eitimini bitirme snavlar UETSde ilan edilen yer ve tarihte snav jrilerince yaplr.

(2) Jriler, en az yesi snav yaplan daldan olmak zere, uzmanlk dalnn rotasyon alanlarnn veya Kurulun uygun grd dallarn eiticilerinden olumak zere be kiiden oluur. Jrinin tamam snav yaplan daln eiticilerinden oluturulabilir. Ayrca iki kii yedek ye olarak seilir. Jri yeleri kendi aralarndan bir bakan ve ktip ye seer.

(3) Uzmanlk snav, aada belirtilen biri mesleki bilgi, dieri uygulama ve beceri snav olmak zere iki aamada yaplr.

a) Mesleki bilgi snavnda aday, jri tarafndan seilen vakann anamnezini alarak muayenesini yapar, tehis ve tedavisi hakknda yorumlarn sunar. Laboratuvar dallarnda jrinin setii konular zerinde adayn yorumlar alnr. Gerektiinde materyal verilerek uygulamalar izlenir. Mesleki bilgi snav tek oturum halinde yaplr. Her ye adaya sorular sormakla ykmldr. Sorular ierik asndan adayn uzmanlk dalndaki bilgisini deerlendirmek amacyla ilgili daln ekirdek eitim mfredat erevesinde yneltilir.

b) Uygulama ve beceri snav, uzmanlk dalnn zelliine gre tehis ve tedavi iin gerekli olan mdahale ve ameliyatlar, laboratuvar, grntleme ve teknik uygulama ve becerileri lmeyi amalar.

(4) Her bir jri yesi mesleki bilgi ile uygulama ve beceri snavnda ayr ayr yz zerinden puan verir. Sorulan sorular ve alnan cevaplar ktip ye tarafndan kaydedilerek jri yeleri tarafndan imzalanr ve ek-1de yer alan snav tutanana eklenir.

(5) Mesleki bilgi snav ile uygulama ve beceri snavnda jri yelerinin verdii puanlarn ortalamalar alnr ve ek-1de yer alan snav tutananda belirtilerek yelerce imzalanr. Ortalamalar her iki snav iin de ayr ayr altm ve zeri ise aday baarl kabul edilir. Snav sonucu jri bakan tarafndan ilgili kurum vastasyla Bakanla iletilir.

(6) Girdikleri uzmanlk eitimini bitirme snavnda baar gsteremeyenler veya snava girmeyenler alt ay ierisinde tekrar snava alnr. Bu sre ierisinde uzmanlk rencilerinin kadrolaryla iliikleri kesilmez. Girdikleri ikinci snavda da baarl olamayanlarn veya bu snava girmeyenlerin, uzmanlk rencilii ile iliikleri kesilir. Bu suretle uzmanlk rencilii ile iliii kesilenlere, takip eden alt ay ierisinde jri yelerini ve yaplaca kurumu Kurulun belirleyecei iki snav iin bavuru hakk verilir. Bu snavlarda da baarl olamayanlar veya snavlara girmeyenlerin bu eitimlerine bal haklar sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlk eitimine giri snavlarna girip uzmanlk eitimine balayanlar hakknda 16 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr.

Uzmanlk eitiminin tamamlanmas

MADDE 21 (1) Uzmanlk eitiminin tamamlanmas iin;

a) Ana dal uzmanlk rencileri iin tezin kabul edilmi olmas,

b) izelgelerde belirtilen uzmanlk dal ile ilgili uzmanlk eitimi sresinin ve rotasyonlarn tamamlanm bulunmas,

c) Uzmanlk eitimi karnesinin ekirdek eitim mfredatn belirleyen ksmnn ilgili program yneticisi tarafndan onaylanm bulunmas,

) Uzmanlk eitimini bitirme snavnda baarl olunmas,

arttr.

Uzmanlk belgelerinin dzenlenmesi ve tescili

MADDE 22 (1) Uzmanlk eitimini bitirme snav sonular, uzmanln tescili iin gerekli olan belgelerle birlikte en ge onbe gn iinde, programn bal olduu kurum yneticisi tarafndan Bakanla gnderilir.

(2) Uzmanlk eitimini baaryla tamamlayanlarn uzmanlk belgeleri Bakanlka dzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlk eitiminin bu Ynetmelie uygun olarak yaplmadnn tespiti halinde Bakanlka tescil ilemi yaplmaz, yaplm ise iptal edilir.

(4) Bu Ynetmelik hkmlerine gre verilen uzmanlk belgesinin ekli ve ierii Bakanlka tespit edilir.

BENC BLM

Yurt Dnda Yaplan Uzmanlk Eitiminin Denklik lemleri

Uzmanlk eitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 23 (1) Yurt dnda uzmanlk eitimi vermeye yetkili olan bir salk kurumunda uzmanlk eitimi veya uzmanlk belgesi alm olanlarn talepleri halinde, yabanc lkedeki Trk misyon efliklerince veya ilgili yabanc lkenin Trkiyedeki misyon efliince onaylanm uzmanlk eitimine ilikin belgeleri Bakanlka incelenir.

(2) Bakanlk, yabanc lkelerde yaplan uzmanlk eitiminin o lkenin usul ve esaslarna uygun olarak yaplp yaplmadn aratrr, kantlayc her trl belge ve dokmann verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlk eitiminin bir yldan fazlasn Trkiye'de yapm olan Trk vatandalarnn denklik ilemi yaplmaz.

Uzmanlk belgesi almam olanlar hakknda yaplacak ilemler

MADDE 24 (1) Yabanc lkelerden uzmanlk belgesi almam olanlarn uzmanlk eitiminde geen sreleri izelgelerde ngrlen sreden az ise bu kiiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Snavda baarl olanlar, yurt dnda geirdikleri eitim srelerinin uzmanlk eitimi sresinden saylmasn isterlerse, eitim aldklar dilden 12 nci maddenin nc fkrasnda yer alan snavlardan birinde veya bu dilden snav yaplmyorsa o lkenin dili iin yaplan baka bir snavda baarl olanlarn, eitim grdkleri lkeden aldklar belgeler deerlendirilerek, ilgili kurumun akademik kurulu tarafndan uygun grlen sreler Trkiye'de yapacaklar uzmanlk eitimi sresinden dlr. Ancak, yurt dnda geen uzmanlk eitimi srelerinin geerli saylabilmesi iin, yukarda belirtilen artlar yannda ilgililerin uzmanlk eitiminden ayrldktan sonra en ge bir yl iinde mracaatlar ve alacak ilk iki uzmanlk eitimi giri snavndan birinde baarl olmalar arttr.

(2) Yabanc lkelerde uzmanlk eitiminde geirdikleri eitim sresi izelgelerde belirtilen srelere uygun bulunanlar Kurul tarafndan belirlenen faklte veya eitim hastanesinde nc fkra hkmlerine gre denklik snavna alnrlar.

(3) Yurt dnda yaplan uzmanlk eitiminin denklik ilemleri aadaki ekilde yaplr:

a) Bilimsel yeterlik snav 20 nci maddenin ikinci fkrasna gre oluturulacak jriler tarafndan ayn maddenin drdnc, beinci ve altnc fkralar erevesinde yaplr ve sonulandrlr. Jri tarafndan gerekli grlr ise denklik bavurusunda bulunan tabibin en ok aya kadar bir eitim kurumunda gzlemci statsnde grevlendirilmesi Bakanla teklif edilebilir. Bakanlk tarafndan teklifin uygun grlmesi halinde tabibin gzlemci olarak grevlendirilmesi yaplr. Grevlendirme sresi sonunda bilimsel yeterlik snav yaplr.

b) Baarsz olanlara baka eitim kurumlarnda da kullanlabilecek iki snav hakk daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik snavnda baarl olanlarn uzmanlk belgeleri Bakanlka dzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlk belgesi alm olanlar hakknda yaplacak ilemler

MADDE 25 (1) Yurt dnda uzmanlk eitimi veren ve Kurulun yaymlayp gncelledii tannmlk listesinde yer alan kurumlardan, o lkede ilgili dalda uzmanlk yapma yetkisi veren bir belge alm olanlarn uzmanlk belgeleri faklte veya eitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlka tescil edilir.

(2) Tannmlk listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlk belgesi alm olanlarn aldklar eitimin sresi, izelgelerde ngrlen srenin bete nden fazla ise denklik ilemleri 24 nc maddenin nc fkrasna gre yaplr.

(3) Yurt dnda yapt eitimin sresi izelgelerde ngrlen srelerin bete nden az olanlar hakknda 24 nc maddenin birinci fkras hkmleri uygulanr.

Trkiyede balanlan uzmanlk eitiminin yurt dnda srdrlmesi

MADDE 26 (1) Trkiyede baladklar uzmanlk eitimini yurt dnda srdrenlerin, uzmanlk eitimi grlen yabanc lkelerin usullerine gre ayn daln uzmanlk eitiminde geirdikleri sreler, Trkiyede uzmanlk eitiminden ayrl ve yurt dnda uzmanlk eitimine balay tarihleri arasndaki srenin alt aydan fazla olmamas kouluyla, yurt iinde uzmanlk eitiminde geen nceki sreleri ile birletirilerek denklik ilemine tabi tutulur. Sre veya mfredat ynnden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlk eitimi giri snavna girmeksizin ve kadroya atanmakszn tamamlattrlr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Uzmanlk yetkisinin kullanlmas

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre uzmanlk belgesi almayanlar, hibir yerde ve ekilde uzmanlk unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Ynetmelikten nceki mevzuata gre kazanlm bulunan uzmanlk yetkisi ile ilgili haklar sakldr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 28 (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yan Dal Uzmanlk Eitimi Giri Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Kazanlm eitici yetkisi

GEC MADDE 1 (1) lgili dalda uzman olmad halde 18/7/2009 tarihinden nce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa gre profesr ve doent unvann alm olup ilgili dalda eitim vermeye balam olanlarn eitici haklar sakldr.

UETSye geilmesi

GEC MADDE 2 (1) Bakanlk tarafndan bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren yl ierisinde, 17 nci maddenin ikinci fkrasnda yer alan UETSye ilerlik kazandrlr. Bu sre ierisinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tpta ve Di Hekimliinde Uzmanlk Eitimi Ynetmeliinin ilgili hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.

ekirdek eitim mfredatnn belirlenmesi

GEC MADDE 3 (1) Uzmanlk dallarnn ekirdek eitim mfredatlar belirleninceye kadar uzmanlk eitimi bitirme snavlarnda 21 inci maddede istenen uzmanlk eitimi karnesinin ekirdek eitim mfredatn belirleyen ksmnn onaylanma art aranmaz.

TUS ile yerletirilmeden uzmanlk eitimine balayan yabanc uyruklular

GEC MADDE 4 (1) Trkiye Cumhuriyeti kurum ve kurulular ile yabanc devletler arasnda imzalanan protokoller ve artnameler ile YK kararlarna istinaden 1/7/2011 tarihine kadar TUS ile yerletirilmeden tpta uzmanlk eitimlerine balayan yabanc uyruklu tabiplerin uzmanlk belgeleri Bakanlka yabanc uyruklu olarak tescil edilir.

Szlemeli aile hekimi olarak alanlarn uzmanlk eitimi

GEC MADDE 5 (1) Tababet ve uabat Sanatlarnn Tarz crasna Dair Kanunun geici 9 uncu maddesi hkmlerine gre icra edilen aile hekimlii uzmanlk eitimine giri, eitimin ekli, mfredat ve rotasyonlarn uygulama esaslar Kurulca belirlenir.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz