24 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31374

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Laboratuvar: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi birimlerine bağlı tüm araştırma laboratuvarlarını,

ç) Merkez (ÇOBİLTUM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Laboratuvarı: Merkeze bağlı kurulan araştırma laboratuvarlarını,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin akademik yayınlarının ve Üniversiteye bağlı akademik dergilerin geliştirilmesini ve Üniversiteye ait akademik performans verilerinin toplanmasını ve analiz edilmesini sağlamak; Üniversite bünyesinde bulunan tüm laboratuvarların koordinasyonunu, bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmek ve katma değer oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite akademik yayınlarını nitel ve nicel olarak geliştirmek.

b) Üniversite için ihtiyaç duyulan akademik verileri toplamak ve analizini yapmak.

c) Çalışma alanlarında eğitim, tanıtım, farkındalık çalışmalarını yürütmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, seminer, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerekirse katılım belgesi vermek.

d) Yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik tez çalışmalarını teşvik etmek, farklı alanlarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarını projelendirmelerine destek vermek.

e) Akademisyen ve öğrencilerin disiplinler arası çalışmalarını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarına yönlendirilmesini sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlayarak yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek.

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje sunmak, projelerine ortak veya iştirakçi olmak ve projeleri yürütmek.

ğ) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile protokoller ve/veya işbirliği yapmak.

ı) Merkezin çalışma alanı kapsamında gerçekleştirilemeyen hizmetlerin, Üniversite dışından temin edilmesi adına sözleşme yapma, satın alma, hizmet alma, kiralama yapma gibi faaliyetleri yürütmek.

i) Döner sermaye mevzuatına ilişkin hükümler çerçevesinde Merkez Laboratuvar bünyesinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin satışını yapmak.

j) Fikri haklar ile ilgili süreçleri yönetmek.

k) Üniversitenin test analiz envanterini çıkartmak ve güncellemek, Üniversite içinden ve dış paydaşlardan gelecek tüm test analiz taleplerini toplamak ve uygun laboratuvarlara yönlendirmek, Merkez Laboratuvarının imkânları doğrultusunda Üniversite içinden ve dışından gelebilecek test ve analiz taleplerini karşılamak.

l) Üniversitenin, bölgenin ve Türkiye’nin öncelikli alanlarına yönelik yeni araştırma altyapılarının oluşturulmasına katkı sağlamak, laboratuvarların geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek.

m) Merkez bünyesinde görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak, yurt içinde veya yurt dışında merkezin amacı kapsamında çalışabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

n) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektör onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğe iletmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin verimli ve etkin bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkeze bağlı yeni birimler kurmak veya kaldırmak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin paydaşlarını ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden en fazla on bir üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının temsilini teminen aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) İç paydaşları temsil etmek üzere görevlendirilecek üyeler; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur.

b) Dış paydaşları temsil etmek üzere seçilecek üyeler; muvafakatleri olması kaydıyla Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaş temsilcilerinden Yönetim Kurulunun teklifi Rektörün onayı ile seçilen kişilerden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(4) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 5/2/2006 tarihli ve 26071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.