5 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31532

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇOMÜ-VeriMer): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite, kamu kurum/kuruluşları ve özel sektör talepleri doğrultusunda bilimsel yöntemler ile veri elde edilmesini sağlamak ve istatistiksel veri analizini yapmak.

b) Analiz sonuçlarını raporlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bilimsel analiz ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitimler ve sertifika programları düzenlemek, danışmanlık hizmeti sunmak, veri analizi ile ilgili yayımlar yapmak.

ç) Endüstri ve kamu ile birlikte çalışarak kurumların veriden bilgi üretmelerine ve iş değeri yaratmalarına yardımcı olmak ve tüm bu konularda koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yapılan araştırmaların, bilimsel yöntemlere dayalı veri analizlerinin yapılması ve raporlanması hususunda hizmet vermek.

b) Akademik personele, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine çalışmalarında kullanılacak olan uygun bilimsel veri analiz yöntemlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti vermek.

c) Akademik personele, lisans ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel veri analizine yönelik yazılımlar hakkında eğitim vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum/kuruluş ve özel sektör istekleri doğrultusunda bilimsel yöntemlere dayalı veri analizi ve raporlama konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve ortak proje çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli koordinasyon ve iş birliğine yönelik hizmetler vermek.

d) Veri analizi ile ilgili başta akademik veriler olmak üzere tüm verilerin, akademik gelişime katkı sağlamak amacıyla paylaşımının yapılabileceği fiziksel veya sanal ortam hazırlamak.

e) Veri analizi ile ilgili güncel tüm araştırma sonuçlarını ve bilimsel gelişmeleri takip ederek duyurmak.

f) Rektörlük tarafından ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve bu çalışmaların denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her yılın sonunda Aralık ayında ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin; kamu, özel kurum/kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

e) Merkezi temsil edecek şekilde yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş birliğini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun diğer dört üyesi, Müdürün önereceği Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezin donanım, yazılım ve personel ihtiyacını belirleyerek onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık, destek, hizmet üretimi ve yayın konularındaki istekleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma gruplarının kurulmasını Rektöre sunmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Eğitim programları ile bu programların sonunda ilgili mevzuat çerçevesinde katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

f) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları ve/veya istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarına katkıda bulunabilecek, Müdür tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde istişari nitelikte görüş bildirmek üzere Müdürün çağrısıyla üye sayısının salt çoğunluğuyla yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Kurul üyelerinin görevlerine görevlendirilmelerindeki usule uygun olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından son verilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Çalışma gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.