5 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31532

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ

VE YENİLİK EKOSİSTEMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mikro ve makro düzeyde ulusal bilim teknoloji ve yenilik ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlayarak küresel rekabet gücünün yükselmesine, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasına ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sektörel, ulusal ve küresel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemleri araştırmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik rekabet gücünü araştırmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının ve stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Ulusal ve sektörel düzeyde bilim insanı ve araştırmacı kapasitesini geliştirmek.

d) Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoparkların kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri geliştirmek ve ticarileştirme ekosistemini oluşturulabilmek.

f) Millî teknoloji geliştirme politika ve stratejilerine katkı sağlamak.

g) Yeni endüstriyel devrimleri öngörmek ve bunlara hazırlık yapmak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda bilimsel etkinlikler, yayınlar ve eğitimler yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektörlük ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, Merkezin amacına uyan diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet raporu ve programını görüşüp karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ve ayrıca iş birliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirlemek ve Rektörün onayına sunmak, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetlemek.

ç) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve iş birliği yapılacak dernek, vakıf ve benzeri kurumlarla, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını belirlemek, projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

d) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla ilgisi olan bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde; bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek diğer kişilerden Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi ile Müdür tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.