14 Ağustos 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31568

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/12/2020 tarihli ve 31326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4,00 üzerinden en az 3,00 (80/100)” ibaresi “4,00 üzerinden en az 2,75 (70/100)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İlk ve/veya düzeltme savunma sınavlarında jüri toplanmaksızın bir tez için başarılı ya da başarısız kararı verilemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDK/EASDK’nin önerisi üzerine EYK tarafından verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için ilgili yarıyılda uygulanan alım koşullarında EK tarafından belirlenen tezli yüksek lisans programının giriş koşullarının yerine getirilmesi gerekir.”

“(4) Tezli programdan tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapmak için, öğrencinin en az bir yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Tezsiz programdan tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için, öğrencinin iki yarıyılı bitirmiş olması ve aldığı derslerin not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Tezsiz programdan tezliye geçiş için başvuruların ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) Yüksek lisans programlarında bir öğretim üyesinin atanabileceği tez danışmanlığı toplam sayısı Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre belirlenir. Ancak Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için bu sayı yüzde elliye kadar artırılabilir. Bu sınırın aşılması durumunda EYK tarafından ilgili öğretim üyesine yeni danışman atama işlemi yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu bir ders olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu kapsayan yazılı ve/veya sözlü bir çalışmadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez önerisi kabul edilen ve tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler, derslerin başarılmasını takip eden yılda tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrenci tez adını tez danışmanının uygun görmesi halinde değiştirebilir. Bu değişiklik tez adı değişikliği formuyla birlikte EABDK/EASDK’nin onayı ve EYK kararı ile gerçekleşir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü, onuncu, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez savunma sınavından önce öğrencinin ilk yazar olduğu tez konusu ile ilgili bir alanda en az bir adet ulusal veya uluslararası bilimsel bir çalışma yaparak bilimsel dergilerde yayımlaması/katılım belgeli sunum yapması veya çalışmanın yayımlanacağına dair kabul belgesi almış olması gerekir.”

“(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.

(11) Geçerli bir mazeret nedeni ile EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanamaması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenlerinin ilgili EABDB/EASDB’ye bildirilmesi; ilgili EABDB/EASDB tarafından da aynı gün içerisinde yazılı olarak mazeretin ve yeni sınav tarihinin 15 günlük süreyi geçmemek üzere Enstitüye bildirilmesi gerekir. Enstitüye bildirilen yeni sınav tarihi EYK tarafından karara bağlanır. Kabul edilebilir mazereti olmaksızın tarihi, yeri ve saati belirlenen sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(12) Tezi reddedilen veya tez savunmasına girmeyen öğrenciye başarısız olunan/girilmediği için başarısız sayılan sınavdan dolayı EYK tarafından ilişiği kesilmeden önce talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan bu kapsamdaki bir öğrenciye, mezuniyet koşullarını sağlaması için bir yarıyıl ek öğrenim süresi verilir. Bu sürenin sonunda da tezsiz yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez yapılır ve geçiş yapan öğrenciye tüm dersler ve dönem projesinden başarılı olduğu takdirde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına ilgili başvuru döneminde EK tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayarak ilgili EABDK/EASDK’nin önerisi ve EYK’nin kararı ile bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili EABDK/EASDK’nin uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.”

“(7) Uzaktan öğretim tezsiz programlarından tezli programlara geçiş için öğrencinin ALES’ten en az başvurduğu programın puan türünden 65 almış olması ve EK tarafından ilgili dönem için belirlenen tezli programın gerektirdiği diğer başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yeterlilik” ibaresi “yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeterlilik” ibaresi “yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “dijital ortamda” ibaresi “dijital ortamda (CD/DVD)” olarak değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş, doktora tez konusu ile ilgili bir alanda üretilmiş olmak koşulu ile öğrencinin ilk yazar olduğu en az bir adet makalesini tezi ile birlikte Enstitüye sunması gerekir. EABDB uluslararası hakemli derginin hangi indeks kapsamında olacağına karar verebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “elektronik ortamda” ibaresi “dijital ortamda (CD/DVD)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2020

31326